Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่าอยู่ และปลอดภัย
  2) เชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตก และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและพัฒนา
  3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
  4) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
  5) พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  6) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  7) เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
  8) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมภิบาล

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขียว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตก
  3. พัฒนาและเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต
  4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ และขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ชุมชน

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,481