Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
25   นางสาวยุพา นาคา   9 ธ.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2565
24   นางศุภมิตร เต็งเผ่   12 ต.ค. 2563 - 5 ต.ค. 2564
23   นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล   1 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2563
22   นายเมธี บัวพึ่ง   2557 - 2561
21   นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว     2551 - 2557
20   นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์   2547 - 2551
19   นายอภิชัย อภิวฒนา     2546 - 2547
18   นางพิมล ปงกองแก้ว   2543 - 2546
17   นายทวีศักดิ์ เลิศปิยะทัศน์   2540 - 2543
16   นายประสิทธิ์ สุวรรณมัย    2537 - 2540
15   นางสาวสมพิศ นิลผึ้ง   2535 - 2537
14   นางวิภาดา ตรีสัตย์    2533 - 2535
13   นายเฉลิม จันทะเสน   2533 - 2533
12   นายหวล ตรีสัตย์   2532 - 2533
11   นายเจริญ ร่มแก้ว      2531 - 2532
10   นายสมชาย คุรุวิชญา       2531 - 2531
9   นายวิจักร วิเศษน้อย       2531 - 2531
8   นายธวัชชัย ศรีพันธานุสรณ์       2529 - 2531
7   นายสุทิน นิลนพคุณ       2528 - 2529
6   นายวีรชัย พงษ์สวัสดิ์       2527 - 2528
5   นายเปรมศักดิ์ ภูขมัง       2526 - 2527
4   นายล้วน เถาว์พันธ์   2522 - 2526
3   นายวินิจ พลวิเศษ    2521 - 2522
2   นายพิชัย แสงพงศ์ชวาล       2519 - 2521
1   นายเยี่ยม อยู่โพธิ์       2519 - 2519

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,502