Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นางสาวรัศมี ภูมมะภูติ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายพิทยา สามารถ

นายจิรายุ ไชยช่อฟ้า

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ว่าง

นางสาวธนธสร ชูภักดี

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวพิมญาภรณ์ ทะกาศ

นางสาวสุวรรณา เลาหะสุพิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวกาญจนา จันต๊ะวงค์

นางสาวณัฐกฤตา กล้าประจัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายพรชัย วนาศิริ

นายพรชัย วนาศิริ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นางสาวปิยากร วงค์เจริญ

นางสาวปิยากร วงค์เจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

 นายสุธินันท์ วิจิตร

นายสุธินันท์ วิจิตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 

 นางสาวพรปรียา รักชาติ

นางสาวพรปรียา รักชาติ
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.เมือง

นางสาวชัชชญา พรรณธีรกุล 

นางสาวยมลพร อาจวิทยา
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.แม่สะเรียง

นางสานภัสสร วรรณธร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอรนุช ศักดิ์พล

นางสาวอรนุช ศักดิ์พล
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

 

 นายภูวนาถ นามโสภา

นายภูวนาถ นามโสภา
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์ชัย พรนรวีรกุล 

นายศักดิ์ชัย พรนรวีรกุล
พนักงานขับรถยนต์

นางสุจิตร วิจิ่ง

นางสุจิตร วิจิ่ง
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางดารานี พนาคุ้มครอง

นางดารานี พนาคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

 

 นายเจ่ง รักดี

นายเจ่ง รักดี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

 

 
 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นางสาวณฐริกา นามวงศ์ 

ว่าที่ ร.ต. หญิง ธนวรรณ ชินชัยวุธ 
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัจฉราพรรณ ตันถนอม

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายกุลกิตติ ศรคำ

นายกุลกิตติ ศรคำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 
 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 นายฤทธิเดช สมศักดิ์

นายพิทยา สามารถ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวกัญจน์ดารัตน์ จิรัชญานันท์

นายฤทธิเดช สมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

 

นางสาวกัญจน์ดารัตน์ จิรัชญานันท์
เจ้าหน้าที่โครงการ Salesman จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์

นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

 นางสาวกันต์ปวีร์ เกียรติกุลคำรง

นางสาวกันต์ปวีร์ เกียรติกุลคำรง

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นางสาวณัฏฐา เชาว์เลขา

นางสาวณัฏฐา เชาว์เลขา

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

 นายสุรพรรณ สร้างสรรค์

นายสุรพรรณ สร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,498