Header Image
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 การทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ Digital Marketing ในการขยายช่องทางการตลาด
watermark

ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 การทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ Digital Marketing ในการขยายช่องทางการตลาด ณ จังหวัดเชียงใหม่โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

กิจกรรมอบรมการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 หัวข้อทิศทางการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
- แนวโน้มตลาดปัจจุบัน
- การขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ
- พฤติกรรมผู้บริโภคและการนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ
- เปรียบเทียบการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ
- ข้อควรระวังในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
หัวข้อ เทคนิคการกำหนดราคาสินค้าและทำการตลาดในยุคปัจจุบัน
- การใช้งานเชิงธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ (Online Marketing Tools)
- การทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
- การกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับโครงสร้างตลาด
หัวข้อ การจัดเตรียมและบริหารจัดการสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์
- การบริหารจัดการสินค้าและสินค้าคงคลัง
- การพัฒนาตราสินค้า / ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อตลาด
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค
- การวิเคราะห์ประเมินผลธุรกิจเบื้องต้น (Measuring Business Performance)
หัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและดึงดูดผู้บริโภค
- การสื่อสารทางการตลาด
- การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน ( Customer Relationship Management หรือ CRM)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ดังนี้
- หลักสูตร Facbook Marketing และ Facebook Ads
- หลักสูตร Tiktok Marketing & Advertising
- หลักสูตร E – Marketplace Shopee & Lazada
- หลักสูตร Cross-border E-commerce : JD International, Amazon
กิจกรรมจัดในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ https://forms.gle/RKsatcF2emkqXkk56 ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,526