Header Image
หนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน" สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เมื่อปี 2562
watermark

"ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน" ถั่วลิสงที่มีลายคล้ายกับเสือโคร่ง เมื่อนำมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาการคั่วของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้มีรสชาติหวานมัน ปนเค็มอ่อน ๆ อร่อยสุด ๆ เคี้ยวเพลิน อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอนและผู้ประกอบการ/เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลายเสือ

E-book ข้อมูลสินค้าและผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน และสินค้า GI ทั่วภาคเหนือ https://www.ipthailand.go.th/.../GI/Hi_res_Northern.pd เว็บไซต์รวมข้อมูลสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th/th/gi.html

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

-----

ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร. 0 5361 1639 / 06 5510 1947 LINE ID: 0655101947 TikTok: https://www.tiktok.com/@maehongson.moc


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,543