Header Image
รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023
watermark

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023

ตามที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขาย และการบริหารจัดการสินค้าบน Social Media Platform และส่งเสริมการตลาดผ่าน Influencer Marketing ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าหรือการขายในช่องทางออนไลน์นั้น

บัดนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 30,428